1. Jeg tar kun jobben om den faller innenfor mitt ansvarsområde. Jeg vet at jeg vil skade mitt eget, selskapets og ProMosaik Translation sitt rykte om oversettelsen ikke er god nok.
 2. Jeg vil i løpet av kort tid akseptere eller takke nei til en jobb på en klar og objektiv måte uten kontroversielle eller unødvendige kommentarer, nettopp fordi jeg vet at tidsbruk er en av de viktigste aspektene ved min og ProMosaik Translation sin suksess på markedet.
 3. Jeg forstår at jeg er ansvarlig for å respektere konfidensialiteten til dokumentene som jeg får tilsendt av ProMosaik Translation.
 4. Jeg sverger på at jeg ikke skal videreføre eller avsløre innhold, informasjon eller personlige data som befinner seg i dokumentene jeg oversetter for ProMosaik Translation.
 5. Jeg skal alltid oversette etter beste evne, uten å bruke automatiske oversettelser som kan endre innholdets betydning.
 6. Det er kundens mål og visjon som står i sentrum ved enhver oversettelse.
 7. Jeg sverger på at jeg ikke skal endre kildeteksten av ideologiske eller personlige årsaker.
 8. Jeg forbeholder meg retten til å gjøre klienten oppmerksom på enhver metode som er mest hensiktsmessig for å oppnå klientens mål ved oversettelsen og jeg innehar til syvende og sist autonomi over de språklige valgene underveis i prosessen.
 9. Jeg vil kun godta oppgaver innen de språkene og spesialiseringene jeg er kvalifisert for og kompetent i.
 10. Jeg vil straks informere klienten og, hvor hensiktsmessig, mottakeren av tjenesten om enhver personlige, økonomiske, ideologiske eller lignende årsak som kan stå i veien for å levere et objektivt arbeid av høy kvalitet.
 11. Jeg skal personlig utføre oppdraget jeg får tilsendt og skal ikke sende dette videre uten å få forhåndsgodkjennelse av klienten.
 12. Jeg vil alltid opptre lojalt og høflig overfor kolleger og andre fagpersoner som jeg kommer i kontakt med. Dette, for å gjøre min faglige fremtoning avbalansert og hensiktsmessig.
 13. Jeg vil ikke uttrykke meg, hverken offentlig eller overfor klienter, på en fordømmende måte som kan skade mine kollegers rykte i bransjen.
 14. Jeg vil ikke samarbeide med eller arbeide for ProMosaik Translation sine leverandører og/eller klienter. Jeg vil heller ikke utnytte posisjonen min eller informasjonen jeg innhenter som et resultat av arbeidet mitt hos ProMosaik Translation for å fremme mine egne interesser eller interessene til tredjeparter.
 15. Jeg skal strebe etter å skape et arbeidsmiljø hvor den enkelte og hans eller hennes verdighet ettertrykkelig og stadig blir tatt hensyn til, for å hindre enhver diskriminering basert på alder, kjønn, nasjonalitet, rase, politiske meninger og religiøs tro, helsetilstand, seksuell orientering og økonomiske og sosiale forhold.
 16. Jeg skal strebe etter å oppfylle mine faglige forpliktelser med nøyaktighet og aktsomhet. Jeg vil respektere vilkårene og kravene ved ethvert oppdrag og alle betingelser inngått med ProMosaik Translation.